Lab 05

Uwagi do ćwiczeń

Tworzymy sprawozdanie z wykonanych czynności

Proszę o wykonywanie poniższych ćwiczeń dokumentując rezultaty

  • zapisanie numeru polecenia w nagłówku
  • opis czynności
  • wykonywanie zrzutów ekranu
  • umieszczanie tych zrzutów jako zawartości do dowolnego edytora tekstu np. Word, Writer
  • w żadnym przypadku nie kopiujemy manual-a lub helpa

Sprawozdanie zapisujemy w formacie PDF i przesyłamy do systemu jako potwierdzenie swojego udziału w zajęciach i wykonania ćwiczeń.

Plik sprawozdania proszę zapisać jako: Sprawozdanie_lab05_JanKowalski.pdf, dla studenta o nazwisku Jan Kowalski.

Zadania

  1. Podstawy jezyka Python

  2. Napisz skrypt w języku Python, wyświetlający w konsoli napis Hello World oraz informację o użytkowniku, który uruchomił ten skrypt. Pamiętaj o zastosowaniu poprawnego interpretera.

  3. EXTRA (2 punkty) Napisz program w języku Python szyfrujący i deszyfrujący pliki za pomocą klucza lub hasła - pamiętaj o komentarzach tłumaczących działanie poszczególnych funkcji.

Mała podpowiedź, w języku Python warto korzystać z importu gotowych bibliotek.